Psycholoog Amersfoort

Tarieven en Vergoedingen GZ Psycholoog 2022

Vergoeding GZ psycholoog
Psychologenpraktijk Menninga heeft voor 2022 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
Als u een verwijzing heeft van uw huisarts zal uw behandeling volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico .

Zorg Prestatie Model (ZPM)
Vanaf 2022 wordt de gehele GGZ bekostigd via het Zorg Prestatie Model (ZPM). De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:
– consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
– consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
– intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
– reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
– groepsconsulten: als u groepstherapie doet.
Een overzicht van de NZA-tarieven voor de verschillende prestaties vindt u hier Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg 2022

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen (zorgvraagtype 1 t/m 8). In de vrijgevestigde generalistische basis-GGZ praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 4 (soms 5). De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HONOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de handelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een keuze die in de politiek is besloten en niet veranderd kan worden. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Verwijsbrief huisarts en legitimatie
Om voor vergoeding van de psycholoog in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Deze verwijzing zal in uw dossier bewaard worden. Daarnaast hebben wij een documentnummer van uw legitimatiebewijs nodig zodat wij rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg
Een aantal ziektebeelden/klachten valt wettelijk niet onder de ziektekostenverzekering. Denkt u hierbij aan o.a. aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, partner relatietherapie, levensfaseproblematiek en preventieve zorg. De kosten hiervoor dient u dus zelf te betalen. De praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld bedraagt € 143,71 voor een gesprek van 60 minuten in 2022. Als praktijk werkzaam in de generalistische basis ggz zijn we niet btw-plichtig en rekenen dus geen btw over onze tarieven. Soms kunnen cliënten de betaling van hun behandeling, zoals in geval van arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Daarnaast kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen regelmatig voor om een behandeling zelf te betalen. In deze gevallen is het tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Generalistische Basis GGZ van toepassing.

Afzeggen psychologisch consult
Het kan voorkomen dat u uw afspraak voor een behandelgesprek moet afzeggen of wilt verzetten. Behandelgesprekken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, zullen in rekening gebracht worden. Het tarief hiervoor is 75,- euro per consult.  Uw verzekering vergoedt deze kosten niet. Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag worden doorgegeven op het telefoonnummer/antwoordapparaat van de praktijk ( 06-83082786) of via info@psycholoogmenninga.nl

Psycholoog Amersfoort